پرچم

Culture is the only answer.
جالب است که برخی‌ از ایرانیان که خود را مدافع دموکراسی و تمامیت ایران می‌دانند، با هموطنان خود بر سر پرچم اختلاف ایجاد میکنند. با استناد به تاریخ شناسان و باستان شناسان، علامت شیر و خورشید هزاران سال است که در یافته‌های مختلف از جمله سکه‌های ضرب شده در دوران پیش از باستان ایران زمین وجود داشته است. این امر کار دوستان تاریخ شناس را مهم می‌کند و امید که این پژوهش گران تاریخ ایران، قدم پیش گذشته وکمکی‌ در زمینه روشن کردن این معضل به نام پرچم، با شیر و خورشید یا بدون آن انجام دهند.
لازم به خاطر نشان کردن نیست که پرچم فروشی و سنگ پرچم به سینه زدن حالا همه انرژی برخی‌ از این دوستان میهن پرست را گرفته، به گونه‌ای که در این خستگی و هیجان زدگی ایشان، باقی‌ ما ایرانیان را در رده‌های دیگر جا میدهند. به راستی‌ چه میشد که ما ایرانیان به زیر پرچم عشق و احترام به دیگری سینه میزدیم و این اختلافات بی‌ پایه را کنار میگذشتیم. چه میشد که پرچم ما پرچم ایرانی‌ بودن بود و در این هیاهو از اختلاف و سردرگمی پرهیز میکردیم؟
با همدردی برای همه این عزیزان به زیر هر پرچمی ،تا آنجا که این پرچم به رنگ انسانیت، امید، و همدلی آغشته باشد.
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *