The Importance of Self-talk, Emotions, and Psychotherapy

The Importance of Self-talk, Emotions, and Psychotherapy

در گفتگوی با خود چه اندازه به خود حق میدهید؟ در بررسی شرایط و مسائل چه اندازه خود را بر حق می‌بینید و به خود امتیاز میدهید؟ هر یک از ما یک گفتگوی درون داریم که خصوصی است و پنهان. در این گفتگوی درون ما دنیا را آن گونه میبینیم که دوست داریم و انتخاب می‌کنيم. با کمی قدرت تحلیل» ما به نقاط ضعف خود پی می‌بریم ولی پرداخت کردن به آن عواطف متصل به شرایط بسیار سخت و دردناک است. یک روش همیشگی مقابله با عواطف سخت همانا دوری و گریزازعواطف است که در کوتاه مدت کمک به یافتن آرامش می‌کند ولی در طولانی مدت اين گریز تبدیل به دشمن ما میشود,

در جلسات روان درمانی فرد میاموزد که چگونه با این خود درگیر کنار بياید و راه مقابله سالم را پیدا کند