Addiction

Addiction

به چه اعتیاد داریم؟
اعتیاد یعنی وابستگی بیمارگونه که نظم زندگی روزمره را از هم بپاشد. مصرف الکل، مواد مخدر، وسیگار همه اعتیاد آور است. ولی بسیاری افراد به افکار، عواطف، و رفتار های خاصی هم
اعتیاد پیدا میکنند و وسواسهای فکری و رفتاری در اين مجموع میباشند. از یک دید فرهنگی افراد به دخالت در زندگی دیگران، نظر دادن، پند و اندرز دادن، خرید کردن، پز دادن، چشم و همچشمی کردن، کتترل کردن دیگران, عمل زیبایی کردن، استفاده از اینتزنت، و حتی روابط غیرمجاز مثل خیانت هم اعتیاد پیدا می کنند چرا که این رفتارها گاهی احساس رضایت و یا کنترل موقتی ایجاد می‌کند. چت کردن دور از چشم همسر، فرییکاری، دروغ، بزرگ نمایی کردن، خشمگین بودن و استفاده از خشم به عنوان یک ابزار همه اعتیاد آور هستند. چرا به طرف اعتیاد میرویم؟ پر کردن جای خالی افراد و يا وقت، درد های بدنی جسمی، نداشتن امینت عاطفی، تنهایی، نیاز به هیجان اضافه و دوری کردن از واقعیات و یا خاطرات دشوار. هر چه که هست می توانیم این رفتارها را تعدیل کنیم و کنترل زندگی خود را در دست بگیریم.