Posts

Articles

The Importance of Self-talk, Emotions, and Psychotherapy
در گفتگوی با خود چه اندازه به خود حق میدهید؟ در بررسی شرایط و مسائل چه اندازه خود را بر…
Addiction
به چه اعتیاد داریم؟ اعتیاد یعنی وابستگی بیمارگونه که نظم زندگی روزمره را از هم بپاشد. مصرف الکل، مواد مخدر،…