هنر ارتباط بر قرار کردن


هنر ارتباط بر قرار کردن را می‌توان یک هنر ذاتی و همینطور اکتسأبی نام برد.
چیره دستی‌ در این هنر نیاز دارد که ما خود را بشنسیم، احترام برای رابطه انسانی‌ قائل شویم، و قدرت شنیدن داشته باشیم.
بطور یقین این فکر یا پرسش مطرح میشود که نیاز به ارتباط برقرار کردن در سرشت ا دمی است، چه گونه برخی‌ از ما آسانتر میتونیم با محیط خود ارتباط سالمی ایجاد کنیم در حالی‌ که نداشتن راه ارتباطی‌ آرام و صلح آمیز برای برخی‌ از انسانها پریشانی و نگرانی ایجاد می‌کند.
باید خاطر نشان کرد که با افزوده شدن نگرانی و فشارهای روز مره در زندگی قدرت ارتباطی‌ ما
را به چا لاش میگیرد به گونه‌ای که روابط ما با اطرافیان خود میتواند بیمار گونه بشود. کیفیت در روابط ما به قدرت شنوای و حوصله ما برای گوش کردن به محیط اطرافمان دارد. شنیدن خود نیاز به بینش، حوصله، وقت دارد. اگر ما همیشه آماده به سخنوری باشیم بدون اینکه زمان صحبت کردن به فرد مقابل خود بدهیم، این مکالمه یک طرفی‌ و به شکست منجر میشود.
گوش کردن دانشی است که ما در آن به خود وقت میدهیم که بیندیشیم، و بدون مقبله و یا تلافی حرف دیگری را کردن،امور خود و دیگری را برسی‌ کنیم. ارتباط و مکالمه سالم یک مهارتی است که آموختنی است و نیاز به تمرین و پژوهش دارد. اگر ما در رفتار، کردار، و گفتار خود هما هنگی داشته باشیم میتونیم ادعا کنیم که ارتباط سالم را میشناسیم، چرا که، واقعی همه هواس شش گانه خود را به کار میگیریم که با اصل و اهداف خود همگام باشیم. ارتباط سالم نیاز به صحبت کردن در مورد اصل مساله دارد و هدف صحبت ما اشکار است. در این رابطه ما میخواهیم که واضح صحبت کنیم و در یک رفتار جدید، متقابل، پر از احترام برای حق دیگری، ما توانایئ‌ ابراز احساسات و افکار خود هستیم،

پوران پور اقبال

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *