همدردی

باید که سنگ باشی‌ تا با شنیدن صدای زجه‌های مردم در بند و زیر ضربه‌های باتوم دلت نگیرد. باید که بی‌ تفاوت باشی‌ که به صدای فریاد الله و اکبر مردم تنت نلرزد. و باید که بی‌ احساس باشی‌ که از دیدن صحنه کشتار مردم در تظاهرات آرام مردم اشکی نریزی. ولی‌ آیا ما کاری از دستمان بر میاید. بله البته که ما میتونیم به خواست مردم خود احترام بگذریم و ایشان را حمایت کنیم از طریق اعتراضات و رساندن صدای مردم خود به دنیا.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *