هدف از بلاگ همدردی

همدردی، یک بلاگ غیر وابسته است که تنها هدفش انعکاس درد مردم و صدای دیگران است. در این راه ما میتوانیم امیدوار باشیم که تمرینی برای همدردی و یا یاری رساندن به کسانی‌ داشته باشیم که در بند هستند، هرچند که این بند زنجیرهای اسارت ما در تاریکی‌ و یا اسارت دردست تاریک پرستان باشد.

ما میتونیم که همدردی با کسانی‌ داشته باشیم که ممکن است با ما بیگانه باشند و یا همدردی برای نوع بشر که از راه‌های گوناگون دردمند است.

همدردی نه احساس ترحم، بلکه آرزوی سعادت برای هم نوع است. همدردی یک حرکت فعال و صمیمانه است که به منظور تقویت روحیه دیگری انجام میشود.

باید که حس همدردی را گسترش دهیم تا دنیا بهتری برای خود و فرزندان خود میتونیم پیش بینی‌ کنیم.

پوران پور اقبال

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *