نوروز

نوروز همیشه پیروز از راه می‌رسد تا که پیام قدیمی‌ ولی‌ همیشه آشنای خود را به ما برساند. نوروز دوباره به دیدار ما میاید به این امید که دلهای خشکیده و سرما خورده از سرمای زمستان را مرهمی بخشد. این نوروز همیشه پیروز در راه است در جایی که دلهای بسیاری در ماتم نشسته و ظلم فرو خورده شده، فرصت دمی سالم را از بسیاری گرفته است. ولی‌ باید به یاد آوریم که نوروز فرا می‌رسد و باور سالم را با خود به ارمغان میاورد که تغییر ممکن و حتمی است. این چرخش زمین که با بهار آغاز میشود، با زندگی‌ روز مره ما ایرانیان دوباره همخون میشود، و در هر لحظه معنی‌ هستی‌ و پیام نوروز را در گوش روح و جسم ما پخش می‌کند، چرا که نوروز خود تبلور امید و هستی‌ است.

جالب این است که نوروز همیشه بر سرما و تاریکی‌ غلبه می‌کند و این نبرد به پیروزی بهار و زیبایی میانجامد. نوروز نشانه تغییر مثبت و شکست کهنگی می‌باشد. نوروز به گرمای زمین و گرمایی دل‌‌های ما میانجامد و این همه خود امید دگرگونی و امکان تغییر را با خود به همراه می‌آورد. شگفتی آور این است که، این چرخش زمین و تغییر آهستهٔ و پیوسته هزاران سال است که زمزمه حرکت، نوآوری، و امید را در دل‌ مردمان پاک ایران زمین زنده می‌کند.

نوروز همیشه محلی از همصحبتی، همدردی، همکاری، دید و بازدید، و هماهنگی‌ بوده. این همایش انسان و طبیعت که با سرخی آتش، با سبزی سبزه، با نو شدن زمین، با بوی سنبل، و با پدیدار شدن گًل از درون زمین سرد، همیشه بوی آشنای زندگی‌، امید، و هستی‌ را با خود به ارمغان آورده. امید که دوباره بوی خوش بهار و لطافت طبیعت دلهایمان را گرم و سرسبز کند. نوروز همگی‌ سبز و پر حرارت.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *