نوروز پیروز

همگرایی با بهار و همدلی با خود، اینست پیغام بهار.

هزاران سال است که ما ایرانیان و پارسیان نوروز را جشن گرفته یم. همانا که هر چه بیشتر به این مراسم مینگریم، می‌توان ارتباط انسان با طبیعت، انسان با زیبایی ها، و انسان با انسان را از ارمغان مهم این آدین شناخت. در این پیوند، شناختن مقام انسانی‌ و هویّت فرهنگی‌ خویش پیام دیگری است که بهار، این تازه از راه رسیده ولی‌ یار همیشگی‌ به ما می‌رساند.

باشد که روزگار بهتر در پیش داشته باشیم و روزگاران بهتر برای نسل آینده خود بسازیم
نوروز این خجسته بهار بر همه شما مبارک باشد

نوروز پیروز

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *