نه یعنی نه

در فرهنگ جدید دنیای متمدن عموما گفته میشود که “نه یعنی نه“। این جمله یا عبارت در جواب کسانی‌ گفته میشود که از شنیدن کلمه نه و یا به عبارتی از جواب منفی‌ شنیدن خوشحال نمیشوند و هر کاری میکنند که نه را به بله تبدیل کنند। خوب البته انسان‌های مترقی دنیا در مقابل جواب نه سعی‌ میکنند که دلیل خود را برای قبول شدن نشان بدهند تا در تصمیم نهایی تاثیر گذار باشد. در همین زمینه وقتی‌ کهپاسخ نه به هر دلالی تبدیل به بله نمی‌شود، انسان سالم با عقل سلیم قبول می‌کند که بیشتر بکوشد که در نوبتی دوباره از روش بهتری برای قبولی خود استفاده کند।حالا، چگونه است که دولت مردان مستبد کلمه نه را نمی‌تواند قبول کند؟

چرا پاسخ نه و یا جواب ردّ مردم به یک دولت این همه برای آن دولت سنگین تمام میشود؟

چرا بجای رفتار شایسته این مردان چمقداران را به خیابان میفرستند که جواب نه را بله تبدیل کنند؟ مگر در کجای دنیا میشود به زور حکومت کرد؟

در هر صورت نه واقعا یعنی نه، بخصوص در شرایطی که دولت مردانی ثابت کرده باشند که جز تنفر از مردم خویش کار دیگر بلد نیستند। نه یعنی نه.


Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *