نقش اخلاق

نقش اخلاق و تعهد در تمام عرصه‌های زندگی‌ موضع مهم و پیچیده ولی‌ در عین حال حساسی‌ است که از لیست مسائل مورد بحث ایرانیان فعلا خط خورده شده است. دلیل این از قلم افتادن چنین بحثی‌ هم واضح است، تا وقتی‌ ما در گیر ضربه‌های مهلک نداشتن وجدان نسبت به مسائل روز مرده مردم خود هستیم، چگونه میشود انتظار بحث اخلاق کاری و تعهد شغلی‌ کرد؟ رابطه زیر میزی و یا پشت در بسته و دور از چشم دیگران، پیدا کردن پارتی در این اداره و آن محل، رشوه دادن در سطح “عیدی و یا شیرینی‌” همه داستان‌های قدیمی, طولانی و ریشه داری هستند که ما همه از آن خبر داریم، ولی‌ هیچ راه حالی‌ برای حکم کردن عقل و منطق و اخلاق در روابط ما ایرانیان وجود ندارد. البته شاید این رفتار‌ها را ما که در خارج از ایران به سر میبریم کمتر بیابیم و یا ببینیم، ولی‌ به قول خیلی‌ ها، به محض رسیدن به فرودگاه در تهران این روابط مشاهده و تجربه میشوند. ترک عادت البته موجب مرض نیست و شاید روزی بشود بیطرف بودن، مسول بودن، و صداقت را دوباره سر فصل کار ما ایرانیان در تمام عرصه‌های زندگی کرد. انسان بودن آغاز راه است.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *