فکر و روح ما

به توجه به اتفاقاتی که در میهن ما ایران میافتد، بجاست که خاطر نشان کنیم که تمام فکر و روح بیشتر ما ایرانیان خارج از کشور نزد مردمان خوبمان در ایران است। این امر را میشود در اعتراضات گسترده در سطح دنیا مشاهده کرد چنانچه انعکاس این صدای نگران مردمی از طریق خبرگزاری‌های مختلف در هر جای جهان که هستیم به گوش می‌رسد।

مقابله خشمگین، غیر انسانی‌ و مغرضانه دولت کنونی‌ ایران آنچنان همه را متاثر کرده است که افراد از طیف‌های گوناگون دست به اعتراض برداشته اند। در این اعتراض‌ها چیزی که بیشتر به چشم میخورد درجه عمیقی از غم،ترس، و نفرت از سرکوب حقوق مردم است। این درجه غم و نگرانی اما گاهی تبدیل به عدالت جوی، همدردی با خانواده‌های داغدار، و اعتراضات بیشتر است। این صدا‌ها روزی آنقدر بلند خواهد بود که آنانی‌ که گوششان را هم گرفته‌اند ناگزیر به شنیدن میشوند. تا آن روز همدردی برای ایران و ایرانیان در بند وظیفه هر انسان آزاده است.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *