عاشورای ایرانی

چگونه میشود عاشورای ایرانی‌ را دید و دم نزد؟

چگونه میشود اینهمه بی‌حرمتی به مردم را دید و دم نزد؟

اگر در زمان‌های قدیم حرف از امام حسین و کشته شدن ایشان در راه حق بود، باید اذعان کرد که مردم ما همه امام حسین‌ها هستند که در راه حق جان خود را از دست میدهند.

اگر کسی‌ می‌خواهد بداند که امام حسین را چگونه کشتند، اکنون ما در عاشورای ایرانی شاهد کشتن همهٔ این رهروان امام حسین هستیم. میبینیم که چگونه که نا‌ مردان قدرت پرست و از خدا بی‌ خبر، این چنین بی‌ محابا اشوری حسینی را برای مردم زنده میکنند؟

تاریخ شاهد است که جان امام حسین‌های جوان یا پیر، دختر یا پسر، مرد و زن ما را در ایران و در عاشورای ایرانی‌ گرفته میشود.

در آخر؛ این یزیدان زمانه نادان هستند، نمیدانند که حق گرفتنی است و مردم ما حق خود را خواهند گرفت.

عاشورا بس است!

همدردی ما برای همه جان بر کفان حق و حقیقت، این دلاوران عزیز ایرانی‌ ما که از ظلم و جور خسته شده اند و فقط حق انسانی‌ خود را دنبال میکنند.

عاشورا بس است!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *