شوری در سر

روز‌ها بر هم غبطه میخورند ولی‌

دوری از وطن و غم وطنی در رنج هرگز کم نمی‌شود،

آرزوی بهبودی و شادمانی وطن هرگز فراموش نمی‌شود،

همدردی برای مردم در بند هرگز کهنه نمی‌شود،

و سربلندی و افتخار بر آنان میماند که ساختند نه آنان که خراب کردند،

در جایی که این وطن بیمار هرگز بیمارتر نمی‌شود.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *