سرود ‌ای - ایران

سرود ‌ای – ایران را می‌توان از دید گاه‌های متفاوت بررسی‌ کرد. شنیدن این سرود و یا زمزمه کردن این سرود چگونه احساسی‌ برای شما بوجود میاورد؟ البته که کار سختی نیست اگر مطرح کنیم که سرد ملی‌ ای- ایران میتواند مولد یک مجموعه‌ای از احساسات گاهی متفاوت ولی‌ در هر شکل آن مکمل هم باشد. سرود ملی‌ هر کشوری میتواند احساسات وطن پرستی‌، تعلق ملی‌، و حس فداکاری برای نجات آن کشور را در موقع خطر در روح و روان آن مردم بوجود آورد.

سرود ‌ای – ایران ، این سرود حس تعلق به ایران زمین را در ما زنده میکنند همزمان با اینکه موجی از عواطف، آرزو، امید، و خشم را با خود به همراه دارد. حس وابستگی، آرزوی دیدن این سرزمین در روزگاری بهتر از زمان حال، احساس خشم نسبت به کسانی‌ که این سرزمین را به سوی آتشی سوزنده سوق میدهند، و در آخر امید به فردا‌های روشن تر بخشی از آن زیر مجموعه احساسی بسیاری از ما ایرانیان می‌باشد.

سرود ‌ای – ایران که یادآور این خاک و مرز پر گوهر است، در گوش شنوندهی که اندکی‌ حس تعلق به این خاک داشته باشد، موجب حرکت و بخشندگی و تعاون میشود. این همه در زمانی‌ که دست بسیاری از ما از خدمت به این خاک پر گوهر به دور است، میتواند احساس غم، درد، اندوه، آزردگی، و پریشانی بوجود آورد.
با حس همدردی برای وطن آزرده و افتخار به سرود ملی‌ ما ایرانیان ‌ای – ایران

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *