روز همدردی و حمایت انسانی

امروز ۲۵ ژولای ۲۰۰۹، روز همدردی و حمایت انسانی‌ در تمامی‌ این پهنهٔ گیتی‌ است برای ایرانیان در بند و در زنجیر در میهن با خاک و خون کشیده شده ما ایران। ایرانیان و طرفداران حقوق بشر در بیشتر از ۱۶۰ شهر مختلف با خیابانها میایند که مخالفت خود را با دزدی رای انسانها در ایران و خشونت دولت ایران با مردم ما را با نمایش بگذارند। این همایش در سطح دنیا یک مقوله جدید در تاریخ مبارزات مردم ما برای حق و مدنیت است। اینجاست که میشود احساس کرد که ما ایرانیان با دنیا متصل هستیم و این نیاز با بودن با دیگران با هیچ گونه برچسب و اتهامی سازش ندارد. زیباترین پدیده‌ای که تاثیر فراوانی‌ بر افکار عموم دنیا دارد، این است که نسلهای جوان ما که خارج از ایران متولد شده اند، خود را در این مبارزات سهیم می‌دانند و گوی پیشی‌ را از ما ربوده اند. شرکت زنان شجاع ایرانی‌ همچنین باعث احترام جوامع غربی بوده و خواهد بود، چرا که زنان ایرانی‌ را سی‌ سال است که در پشت صحنه نگاه داشته و چهره واقعی‌ ایشان را دور از حقایق میهن ما نگاه داشته بودند.

درود بر مردم خوب ما ایران که این چنین حقانیت خود را به دنیا ثابت کرده اند و این چنین انسان‌های مترقی دنیا را با خود در یک مسیر دارند। همدردی و همدلی ما ایرانیان با یک دیگر و با مردم میهن خویش بدون شک باعث پیشرفت و تمرین دمکراسی خواهد بود. با امید برگشتن امید، صلح، احترام، و مدنیت با میهن ما ایران.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *