خرد جمعی‌

نیاز به آرامش و اطمینان در خرد جمعی‌ ما انسان‌ها نهفته است. نیاز به همزیستی‌ مسالمت آمیز، افرینش، خلاقیت، رشد، و تفاهم در آگاهی‌ فعال و غیر آگاه انسانی‌ ما وجود دارد। این نیاز‌ها را باید دریافت و پذیرفت। نیاز به همدردی، همدلی، فهمیده شدن، و قبول شدن در یک محیط خودی، ریشه در این خرد جمعی‌ ما دارد।تداوم نسل انسان بدون این پذیرش امکان پذیر نخواهد بود.

خرد جمعی‌ ما زبان فکر، روحیات، احساسات، و توانی‌‌های یک گروه مردم است که با هم اشتراک مساعی دارد। خرد جمعی‌، یک آگاهی‌ از افق انسانی‌ ما می‌باشد، یه به عبارتی بیان ناگفته شرایط، امکانات، محرومیت ها، و درد‌های نهان ما می‌باشد।خرد جمعی‌ ما از ظلم، بی‌ عدالتی، نابرابری، و دشمنی رنج میبرد، همانگونه که با خوبی‌، دوستی‌، و عشق این آگاهی‌ جمعی‌ پرورش میابد.

در این یک ماه پس از تقلب انتخاباتی در میهن ما، خرد جمعی‌ مردم میگوید که نباید در مقابل این بی‌ عدالتی سکوت کرد। وقتی‌ که انبوه مردم به خیابان میایند که نگرانی خود را و عدم رضایت خود را به نمایش در بیاورند، این خرد جمعی‌ نسلهای پیش از ما و زمان ما است که به سخن درآمده। باعث شگفتی است که این خرد جمعی‌ وقتی‌ که آگاه شد و به زبان آمد، دیگر نمی‌شود آن را در سینه خفه کرد। ما چیزی را که میدانیم، میدانیم، و هیچ زنجیر و شکنجه‌ای هم نمی‌تواند آن را بزدیاد. در این که خرد جمعی‌ ما در سی‌ سال گذشته آگاه به درد‌های جمعی‌ مابوده شکی‌ نیست، ولی‌حال که این خرد جمعی‌ از طریق عملکرد‌های مشکس به صدا در آماده، میشود امیدوار بود که در پیشرفت گروهی، ملیتی، و هویتی ما ایرانیان تاثیرعمیقی بگذارد.

درود بر خرد جمعی‌ ما که طرفدار صلح و آزادی نوع انسان است.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *