حس همدردی

نداشتن حس همدردی برای دیگری میتواند یک آسیب روانی‌ باشد. روانشناسان امروز می‌دانند که دلسوزی،همدردی، ترحم، انسان دوستی‌، و یا همکاری با دیگران، توانایی مثبتی است که فقدان آن البته فجایع انسانی‌ را بوجود میاورد. حال پرسش اینجاست که ما چقدر این احساس را به فرزندان خود میدهیم؟ داشتن این حس دوستی‌، یاوری، همیاری، و همکاری با دیگری به فرزندان ما گرمای زندگی میدهد و احساس تعلق به مجموعه انسانی‌ میافریند. همانا که این احساس تعلق و هویت باعث رشد، حرکت، ثبات، و موفقیت انسان میشود. امید اینکه بتوانیم جامعه انسانی‌ خود را هر چه بیشتر بفهمیم و به خود کمک کنیم

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *