باور‌های شکستنی

امروزه دنیای تکنولوژی و علم چراغ‌های سبز و قرمزی برای آنچه که تا کنون میدانسته و یا فکر میکردیم که میدانیم، روشن کرده اند.
بسیاری از باور‌های قدیمی‌ و واپس گرا در روشنایی علم پیش رفته و فراگیر رنگ خود را باخته اند ولی‌ همچنان برخی‌ از این باور‌ها در میان توده انبوه مردمی که از دست یافته‌های علم، دانش، تحقیقات، و خلاقیت انسانی‌ به دور هستند، هم چنان زندگی تاریک و هوای ا سمی این مردم را در خطر بیماری نگاه داشته است.
حال اگر به خودمان بپردازیم، ایرانیان کسانی‌ هستند که از فرورده‌های علم و صنعت بهترین بهره را همیشه برده و میبرند، حد عقل بصورت استفاده از این یافته‌ها بسیاری از ما ایرانیان همیشه به پیشبازعلم و تکنولوژی میرویم. ولی‌ همچنان بسیاری از باور‌های ما دلیلی‌ برای تاریک پرستی‌، پریشانی، سوً تفاهم، و بحران و در نهایت رنج انسانی‌ در جامعه ما بشمار میروند.
باید قبول کرد که باور‌های شکستنی و در حال فروپاشی در میان ما ایرانیان فراوان است. در این میان باید اذعان کرد شکستن باور‌ها به هر صورتی‌ که باشد برای انسان‌ها گران تمام میشود. آموختن این امر که باورها میتوانند فرو بپاشند، قدرت تطابق، اندیشیدن و سازگاری میخواهد.
از یک سؤ، برخی‌ از این باور‌هایی‌ که سد راه پیشرفت و موفقیت جامعه انسانی‌ هستند، بسیار قدیمی‌، درونی شده، و عمیقا وارد بافت‌های فردی، اجتماعی، و خانواده گی ما ایرانیان شده اند। و از سوی دیگر این باور‌های ضربه خرده و مبلغین آن ها، نهیات تلاش را برای ماندن میکنند. باشد که در راه تطبیق و درک این پروسه از قدرت معرفت، خرد، و تامل استفاده مثبت بشود. و در این راه همدردی برای افرادی که این باور‌ها ضربه‌های تلخ و ناگواری به ایشان زده است. باشد که بیاموزیم و پیش برویم.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *