ارتباط ازدواج و رابطه مخرب

امروز مقاله‌ای میخواندم که ارتباط ازدواج و رابطه مخرب را با سلامتی‌ و یا بهتر بگوییم بیماری نشان میدهدد. ثابت شده است که افرادی که در ارتباط با همسر خود از راه‌های مکالمه و بحث‌های خسته کننده و هر روزی استفاده میکنند، ایشان در معرض بروز بیماری های مختلف قرار میگیرند، چرا که هورمون‌های مقاوم در بدن افرادی که دیدگاه مثبت و سازنده به زندگی‌ دارند، بیشتر ساخته میشود. در اینجا بود که فکرم رفت بطرف وجود بیماری در فرزندان‌ای که در این خانواده‌ها زندگی‌ میکنند، چگونه روابط نا‌ سالم بین پدر و مادر میتواند وجود فیزکی، روحی، روانی‌، و دنیای این کودکان و نو جوانان را به طرف تخریب و نگرانی ببرد
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *