آینده ایران


سبز بودن دل‌ یک ملت آینده آن مردم را می‌سازد.
 با بهترین ها

چگونه میشود از آینده ایران سخن گفت وقتی‌ که طبل جنگ بالای سر ایران صدا میدهد و درون میهن ما جنگ بر علیه مردم همیشه داشته است.  با وجودی که آرزوی صلح و آرامش در دل‌ میلیونها ایرانی‌ در زیر همه خبرهای بد پوشیده شده است ولی‌ در هر صورت کدام آینده را برای میهن خود ایران میخواهیم؟

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *