Category Archives: Persian Articles

جوان امروزی

جوان امروزی در معرض خطر است
جوان امرزی بیشتر از همیشه و محکم تر از همیشه در جستجوی هویت خویش است
।جوان ایرانی‌ امروز در معرض خطری جدی تر از جوانان دیگر است و جوان امروزی، باهوش ترین، روشن فکر ترین، و هدفمند‌ترین نسلی است که تا به حال در جامعه بشری وجود داشته است.
جوان ایرانی‌ در آرزوی نهانی و دردناک گسستن همه بندهای اسارت است، از ادب و رسوم گرفته تا ممنوعیت‌هایی‌ که برای ایشان بی‌ معنی‌ است.

برخی‌ از این جوانان که روزنه امیدی نمی‌‌یابند، روزی صد بار به سر حد خودکشی‌ و نابودی میرسند و چه بسا که آمار خودکشی‌ در جوانان ایرانی‌ اگر وجود داشت، عمق این فاجعه را نشان میداد.

دوستی‌ که از ایران برگشته بود، از جوانان بی‌ رنگ و روی خیابان‌ها صحبت میکرد که همه مات و بهت زده در حرکت هستند

جوانانی که هیچ کس چشم دیدن خوشی ایشان را ندارد. جوانانی که نه تنها در چنگ قوانین بی‌ هویت و بی‌ اساس گرفتارند بلکه از طرف خانواده‌های خود که عشق را، و آبرو را، و نام انسانی‌ را شرطی کرده در فشار به سر میبرند. جوانانی که از طرف همه کس و همه جا در تهدید هستند. از گشت‌های دولتی گرفته تا زندان روحی که خانواده‌ها مسبب آن هستند، همه و همه خطری سهمگین برای نسل جدید، زیبا روی، باهوش، و در بند ایرانی‌ بوجود آورده است. جوانانی که خوشحالی ایشان برای رنگ سبز تبدیل به یاس و ناامیدی، زندان و شکنجه، درد و آزرده گی و سیاه رنگی‌ شد.

دوست دیگری از جوانانی میگفت که به دلیل سکته مغزی یا قلبی و یا دیگر امراض ناگهانی از بین میروند. از طرف دیگر از جوانانی می‌شنویم که در اینجا و آنجا دست به خودکشی‌ میزند. اینها همه جوانان ایرانی‌ و نسل زاده شده در سال‌های پس ازتغییر بسوی قهقرا در سال ۱۹۷۹هستند. فرزندان ما.

این‌ها جوانانی هستند که چه در ایران چه در خارج از ایران در محاصره و یا حلقه تنگ اسارت که ما نسل گذشته همچنان در آن بسر میبریم، دست و پا میزنند و گاهی به نابودی کشنده میشوند. اینها جوانانی هستند که ما ایشان را تربیت کردیم که آنچه که ما نشدیم ایشان بشوند.

جوانانی که آمدند که آرزوهای فنا شده نسل گذشته را به حقیقت بپیوندند.

جوانانی که آمدند که در دنیای بهتری از ما زندگی‌ کنند. این فرزندان را ما به دنیا آوردیم و به خاطر ایشان رهسپار کوره راه‌های زندگی‌ گشتیم که برای ایشان زندگی‌ بهتری بسازی.

این‌ها جوانانی هستند که ما هر روز بر سر ایشان میکوبیم که به خاطر ایشان ما کار و زندگی‌ ( داشته و یا نا‌ داشته) خود را در ایران گذاشتیم و آواره شدیم. این‌ها جوانانی هستند که اگر در ایران بسر میبرند، در آرزوی بیرون آمدن از ایران و تنفس ذره‌ای هوای سالم خواب و خیال ندارند. این ها جوانانی هستند که اگر در خارج از ایراندچار مشکل میشوند، پدر و مادر‌هایی‌ که ما باشیم به ایشان پند میدهیم که برو ایران و آنجا زندگی‌ بهتری داری.

البته این گره اخیر از طبقاتی هستند که دستشان به به دهان‌شان می‌رسد ولی‌ انگیزه رشد و راه یابی‌ فرزندان را گرفته و جوانانی زنده ولی‌ بی‌ روح و بی‌ انگیزه تحویل جامعه داده اند.

در هر صورت این ایراد بر جوانان نیست که سر در گم هستند، این ما نسل سر در گم قدیمی‌ هستیم که حلقه وابستگی‌ و خود آزاری بیمار گونه را بر گردن جوانان خود انداخته و هر از چند گاهی گره را کورتر می‌کنیم.

در میان این جوانان بسیار دخترانی هستند که با هر خواستگاری که بوی خارج بدهد ازدواج کرده و راهی‌ نا‌ کجا آباد میشوند. در میان ایشان بسیار دختران و پسرانی هستند که به هر کاری دست میزنند که چه در ایران و یا در خارج هویت گمشده و زیر پا گذشته خویش را پیدا کنند.
همه این‌ها جوانان ما هستند که برخی‌ در گوشه غربت و یا در ایران نیاز به امید، رهایی، و استقلال فردی دارند. با همدردی برای ایشان و آن امید.

Share

نوروز پیروز

همگرایی با بهار و همدلی با خود، اینست پیغام بهار.

هزاران سال است که ما ایرانیان و پارسیان نوروز را جشن گرفته یم. همانا که هر چه بیشتر به این مراسم مینگریم، می‌توان ارتباط انسان با طبیعت، انسان با زیبایی ها، و انسان با انسان را از ارمغان مهم این آدین شناخت. در این پیوند، شناختن مقام انسانی‌ و هویّت فرهنگی‌ خویش پیام دیگری است که بهار، این تازه از راه رسیده ولی‌ یار همیشگی‌ به ما می‌رساند.

باشد که روزگار بهتر در پیش داشته باشیم و روزگاران بهتر برای نسل آینده خود بسازیم
نوروز این خجسته بهار بر همه شما مبارک باشد

نوروز پیروز

Share

نقش اخلاق

نقش اخلاق و تعهد در تمام عرصه‌های زندگی‌ موضع مهم و پیچیده ولی‌ در عین حال حساسی‌ است که از لیست مسائل مورد بحث ایرانیان فعلا خط خورده شده است. دلیل این از قلم افتادن چنین بحثی‌ هم واضح است، تا وقتی‌ ما در گیر ضربه‌های مهلک نداشتن وجدان نسبت به مسائل روز مرده مردم خود هستیم، چگونه میشود انتظار بحث اخلاق کاری و تعهد شغلی‌ کرد؟ رابطه زیر میزی و یا پشت در بسته و دور از چشم دیگران، پیدا کردن پارتی در این اداره و آن محل، رشوه دادن در سطح “عیدی و یا شیرینی‌” همه داستان‌های قدیمی, طولانی و ریشه داری هستند که ما همه از آن خبر داریم، ولی‌ هیچ راه حالی‌ برای حکم کردن عقل و منطق و اخلاق در روابط ما ایرانیان وجود ندارد. البته شاید این رفتار‌ها را ما که در خارج از ایران به سر میبریم کمتر بیابیم و یا ببینیم، ولی‌ به قول خیلی‌ ها، به محض رسیدن به فرودگاه در تهران این روابط مشاهده و تجربه میشوند. ترک عادت البته موجب مرض نیست و شاید روزی بشود بیطرف بودن، مسول بودن، و صداقت را دوباره سر فصل کار ما ایرانیان در تمام عرصه‌های زندگی کرد. انسان بودن آغاز راه است.

Share

پدیده مردم پروری

المپیک ۲۰۱۰ در کانادا هم تمام شد. کانادا صاحب بیشترین طلای قهرمانی شد. میلیونها نفر به خیابان‌ها آمدند و میلیون‌های دیگر بیصبرانه و پر هیجان بازیها و مسابقات را دنبال کردند و شاهد رشد این همه زیبایی بودند. خیل انبوه جوانان و مردمی که به خیابان‌های ونکوور آمدند و فریاد کانادا – کانادا سر دادند بینظیر، چشمگیر، و قابل توجه بود. از دید جامعه شناسی‌، یافتن هویّت مشترک، شرکت در یک بازیابی ملی‌ از ارزش‌های واحد، بوجود آمدن حس همکاری و یکرنگی، یکی‌ شدن، و یک تن‌ بودن برای پیروز شدن، افرینش یک رنگ و احترام به یک پرچم، همه پدیده‌های مهمی‌ است که میبایست به آن با دقت نگریست. در این میان بسیاری از ما ایرانیان به شور و وجد آمدیم و در این جشن ملی‌ شرکت کردیم. ما همه دیدیم که کانادای بودن چگونه پر رنگ تر شد و همگانی شد. دیدیم که جوانان ما چگونه از ایرانی‌ – کانادای بودن خود لذت بردند و همرنگ دیگران از این همه انرژی مثبت استفاده کردند.

جا دارد که از این پدیده شگفت انگیز المیپک درکانادا بیاموزیم. باشد که قدرت تجسم و آرزوی داشتن این چنین حل و هوای را برای ایران کنیم. باشد که روزی مردم در بند ما در ایران رها شوند و شانس تجربه چنین پدیده غرور آمیزی را در داشته باشند. باشد که روزی مردم ما در ایران بتوانند چنین هوایی مثبت، صلح آمیز، و انسجام دهنده را در قالب المیپیک در میهن ما ایران، استشمام و تجربه کنند. باشد که پدیده مردم پروری‌ و روحیه پروری‌ که المپیک در کانادا به ما نشان داد، روزی به ایران ما هم سرایت کند.

Share

المپیک زمستانی ۲۰۱۰

المپیک زمستانی ۲۰۱۰ در شهر ما ونکوور برگزار میشود. در این روز‌ها ما ایرانیان و مردم دنیا شاهد زیباترین و پر افتخار‌ترین نمایش و همایش مقاومت بدنی همراه با استواری و عزم در ورزشکاران و تمام هواداران هر یک نفر از این عزیزان بوده ایم و هستیم. زیباترین جنبه قابل توجه این است که المپیک مقوله‌ای است برای کنار هم آمدن مردم ورزش دوست و انسان‌های که خواهان رقابت سالم هستند. در این راه ورزش به صورت یک شیوه زندگی سالم به معرض نمایش گذشته میشود، شیوه زندگی که در آن ارتقا توانایی بددنی و مقاومت روحی در مقبله با سختی ها، تبدیل به هدف و هویّت میشوند.

ونکوور میزبان مردم دنیایی است که همه دور هم آماده اند که تبادل توانایی و حرکت داشته باشند. بخش مهم این جامعه معتقد به ارتباط و رقابت سالم، حمایت مادی – معنوی از ورزشکاران‌ای است که به صورت حرفه‌ای برای ملت خود افتخار میافرینند.

باشد که ما ایرانیان از این همه برنامه ریزی، هدفمندی، پرورش فکر و روحیه، و پرورش انسان بیاموزیم. با همدردی برای تمام آنانی‌ که آرزوی داشتن زندگی‌ سالمی با این شیوه دارند،ولی‌ در بند هستند و در نتیجه غایب در این مجموعه زیبای المپیک در شهر ما ونکوور.

Share

ناله سر مکن

اگر آواز زیبای همای مستان به نام: مرغ سحر ناله سر مکن را نشنیده اید، حتما وقتی‌ را به شنیدن این کار جدید و مبتکرانه اختصاص دهید. از انجائ که آواز ایرانی‌ درد دل مردم ستم کشیده ما را بیان می‌کند، بسیاری از سروده‌های شعرای ما پر از غم، درد، اندوه، و ناله می‌باشد. البته نمی‌شود وجود این همه غم را در پهنای میهن بزرگ نادیده گرفت و یا منکر شد، ولی‌ بوجود آوردن نیروی امید و نشاط در حالی‌ که شب تاریک بر سر میهن فرود آماده، میتواند انرژی روانی‌ برای پیدایش آفتاب و صبح را در همه ما بدمد. به همین دلیل همای مستان از مرغ سحر میخواهد که ناله را بس کند چرا که ایشان گواهی میدهند که “ما ز ناله خسته ایم.” در عوض ایشان مرغ سحر را به خواندن نغمه‌های شادمانه تشویق می‌کند در حالی‌ که یاد آور میشود که ظالم را و ظلم را فاش خواهد سخت. به امید شنیدن نغمه‌های هر چه شادمانه تر و صبحی‌ روشن برای همه عزیزان.
Share

روز قلب‌ها

هر ساله چهارده فوریه، روز قلب‌ها و یا روز عاشقین مورد توجه بسیاری قرار می‌گیرد. به گونه‌ای میشود اینطور تعبیر کرد که این روز برای قدر دانی و ارزش گذاری عشق، محبت، دوستی‌، و احساس است. در این مسیر یک ارتباط سالم و یا یک رابطه سالم باید از نزدیک تر باز بینی‌ شود. روز قلب‌ها و یا روز ابراز احساسات در واقع نه به شکل مصرفی آن که تبلیغی برای خرید گل و شکلات می‌باشد، بلکه به شکل معنوی آن که مشوق دوستی‌ و محبت باشد، بسیار ارزشمند است. این روز را به هر کسی‌ که احساس محبت، عشق، و همدردی برای دیگری در وجود دارد صمیمانه تبریک میگویم.
Share

سرود ‌ای – ایران

سرود ‌ای – ایران را می‌توان از دید گاه‌های متفاوت بررسی‌ کرد. شنیدن این سرود و یا زمزمه کردن این سرود چگونه احساسی‌ برای شما بوجود میاورد؟ البته که کار سختی نیست اگر مطرح کنیم که سرد ملی‌ ای- ایران میتواند مولد یک مجموعه‌ای از احساسات گاهی متفاوت ولی‌ در هر شکل آن مکمل هم باشد. سرود ملی‌ هر کشوری میتواند احساسات وطن پرستی‌، تعلق ملی‌، و حس فداکاری برای نجات آن کشور را در موقع خطر در روح و روان آن مردم بوجود آورد.

سرود ‌ای – ایران ، این سرود حس تعلق به ایران زمین را در ما زنده میکنند همزمان با اینکه موجی از عواطف، آرزو، امید، و خشم را با خود به همراه دارد. حس وابستگی، آرزوی دیدن این سرزمین در روزگاری بهتر از زمان حال، احساس خشم نسبت به کسانی‌ که این سرزمین را به سوی آتشی سوزنده سوق میدهند، و در آخر امید به فردا‌های روشن تر بخشی از آن زیر مجموعه احساسی بسیاری از ما ایرانیان می‌باشد.

سرود ‌ای – ایران که یادآور این خاک و مرز پر گوهر است، در گوش شنوندهی که اندکی‌ حس تعلق به این خاک داشته باشد، موجب حرکت و بخشندگی و تعاون میشود. این همه در زمانی‌ که دست بسیاری از ما از خدمت به این خاک پر گوهر به دور است، میتواند احساس غم، درد، اندوه، آزردگی، و پریشانی بوجود آورد.
با حس همدردی برای وطن آزرده و افتخار به سرود ملی‌ ما ایرانیان ‌ای – ایران

Share

اعلامیه جهانی حقوق بشر" (1) * مفاد اساسی "


اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعنوان ” دستاورد استاندارد مشترک همه انسانها و ملل برای احترام به حقوق و آزادیهای انسانی “(2) * شاید مهمترین دستاورد بشری درطول تاریخ حیات خود باشد. دستاوردی که حقوق انسان ها را فارغ از جنسیت، سن، نژاد، عقیده سیاسی، باور، مذهب، زبان و قومیت آنها برسمیت میشناسد.

براساس این اعلامیه، هر مرد و زن و کودکی که در این دنیا زاده می شود بلحاظ آزادی و حقوق اجتماعی با دیگر انسانها برابر است. مطابق این اعلامیه ، همه انسانها برادر و خواهرند و از یک ریشه انسانی بوجود آمده اند، ” بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند “.

مفاد اعلامیه، همه انسانها راصاحب عقل و وجدان می داند و از همه آنها می خواهد تا در رفتار با انسانهای دیگر با روح برابری رفتار نمایند.

در اعلامیه آمده است که :

شما حق دارید از تمامی حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون هیچگونه تبعیضی بلحاظ

ملیت، نژاد، رنگ، زبان، سن، جنسیت، زادگاه، مذهب، عقیده سیاسی، افکار، تفاوت ها، سنت ها،

ترجیح ها، و وضع اقتصادی بهره مندگردید،

شما حق دارید که در شرایط آزادی و امنیت زندگی کنید ،

– شما حق دارید که در امور سیاسی کشور خود مشارکت داشته باشید و دولت خود را با رای دوره ای خود انتخاب کنید . در این انتخاب، همه انسان ها دارای حق رای یکسان خواهند بود ،

– شما حق دارید تا سازمانهای اجتماعی مسالمت آمیز خود را تشکیل دهید .

شما حق دارید تا به آنچه دوست دارید فکر کنید و هر چه دوست دارید بگویید وآزادانه به اعمال مذهبی خود را بجای آورید،

مطابق مواد اعلامیه :

– هیچ کس حق ندارد خود سرانه شما را بازداشت، زندانی یا تبعید کند ،

هیچ کس حق ندارد که با انسانی مانند برده رفتار کند یا او را شکنجه کند ،

استفاده از دادگاه های عادلانه وعمومی حق همه انسان هاست ، و تا زمانی که در دادگاه عادلانه تقصیر کسی اثبات نشود، بیگناه محسوب میشود،

همه شما در برابر قانون مساوی هستید و حق دارید که در پناه قانون باشید.

شما حق دارید که برای تامین امنیت و آزادی خود و برای در امان ماندن از آزار و اذیت به هر کجای جهان مهاجرت نمایید و هر ملیت و تابعیتی را بپذیرید.

شما حق دارید که حریم زندگی خصوصی خود را حفظ کنید،

شما حق دارید که ازدواج کنید و تشکیل خانواده دهید و حکومت موظف است که از خانواده شما محافظت کند.

شما حق دارید که کار کنید و حقوق منصفانه دریافت کنید،

شما حق دارید که از سطح زندگی مناسب برخوردار باشید،

شما حق دارید که صاحب ملک و دارایی باشید،

شما حق دارید که به مدرسه بروید و در دستاوردهای علمی وهنری جامعه سهم ایفا کنید. جامعه ای که شما در آن زندگی می کنید باید به شما در پرورش فرزندانتان کمک کند. آموزش و پرورش باید تلاش کند

تا صلح وتفاهم را میان همه مردم گسترش دهد .

ازآنجا که برای برقراری این حقوق لازم است تا به حقوق و آزادیهای دیگران احترام گذاشته شود واز اموال عمومی جامعه و افراد ان حفاظت شود، لذا شما باید به نظم اجتماعی احترام بگذارید .

در فرصت های بعدی با مفاد و مواد ” اعلامیه جهانی حقوق بشر ” بیشتر آشنا خواهیم شد.

شاد و پیروز باشید

(1)* Universal Declaration of Human Rights

(2) * UDHR , Preamble

Reference:

§ Human Rights Action Center, Universal Declaration of Human Rights

§ Human Rights ,

Andrew Clapham

کیقباد اسماعیل پور

With thanks to Human Rights Action Center, Washington, DC

Share

باور‌های شکستنی

امروزه دنیای تکنولوژی و علم چراغ‌های سبز و قرمزی برای آنچه که تا کنون میدانسته و یا فکر میکردیم که میدانیم، روشن کرده اند.
بسیاری از باور‌های قدیمی‌ و واپس گرا در روشنایی علم پیش رفته و فراگیر رنگ خود را باخته اند ولی‌ همچنان برخی‌ از این باور‌ها در میان توده انبوه مردمی که از دست یافته‌های علم، دانش، تحقیقات، و خلاقیت انسانی‌ به دور هستند، هم چنان زندگی تاریک و هوای ا سمی این مردم را در خطر بیماری نگاه داشته است.
حال اگر به خودمان بپردازیم، ایرانیان کسانی‌ هستند که از فرورده‌های علم و صنعت بهترین بهره را همیشه برده و میبرند، حد عقل بصورت استفاده از این یافته‌ها بسیاری از ما ایرانیان همیشه به پیشبازعلم و تکنولوژی میرویم. ولی‌ همچنان بسیاری از باور‌های ما دلیلی‌ برای تاریک پرستی‌، پریشانی، سوً تفاهم، و بحران و در نهایت رنج انسانی‌ در جامعه ما بشمار میروند.
باید قبول کرد که باور‌های شکستنی و در حال فروپاشی در میان ما ایرانیان فراوان است. در این میان باید اذعان کرد شکستن باور‌ها به هر صورتی‌ که باشد برای انسان‌ها گران تمام میشود. آموختن این امر که باورها میتوانند فرو بپاشند، قدرت تطابق، اندیشیدن و سازگاری میخواهد.
از یک سؤ، برخی‌ از این باور‌هایی‌ که سد راه پیشرفت و موفقیت جامعه انسانی‌ هستند، بسیار قدیمی‌، درونی شده، و عمیقا وارد بافت‌های فردی، اجتماعی، و خانواده گی ما ایرانیان شده اند। و از سوی دیگر این باور‌های ضربه خرده و مبلغین آن ها، نهیات تلاش را برای ماندن میکنند. باشد که در راه تطبیق و درک این پروسه از قدرت معرفت، خرد، و تامل استفاده مثبت بشود. و در این راه همدردی برای افرادی که این باور‌ها ضربه‌های تلخ و ناگواری به ایشان زده است. باشد که بیاموزیم و پیش برویم.

Share