شوری در سر

روز‌ها بر هم غبطه میخورند ولی‌

دوری از وطن و غم وطنی در رنج هرگز کم نمی‌شود،

آرزوی بهبودی و شادمانی وطن هرگز فراموش نمی‌شود،

همدردی برای مردم در بند هرگز کهنه نمی‌شود،

و سربلندی و افتخار بر آنان میماند که ساختند نه آنان که خراب کردند،

در جایی که این وطن بیمار هرگز بیمارتر نمی‌شود.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>