نامه سبز


چه زیباست همدردی دنیا با مردم ایران

چه گرانبهاست دلسوزی مردم دنیا برای ایران

و چه پر شکوه است روزی که سبزی و بهار به ایران برگردد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>