نامه سبز


چه زیباست همدردی دنیا با مردم ایران

چه گرانبهاست دلسوزی مردم دنیا برای ایران

و چه پر شکوه است روزی که سبزی و بهار به ایران برگردد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *