Monthly Archives: March 2009

دوستان عزیز
بنیاد نیکا سازمان نیکو کاری است که به مادران تنها و فرزندانشان در ایران کمک‌های انسان دوستانه ارائه میدهند. اگر مایل باشید میتوانید از سایت این گروه به نشانی‌ زیر دیدن کنید.
Share

Search for Ideas About Healthy Relationship


1. One reader searched for an answer or a response for this dilemma: “how to make jokes at someone with an accent?”   This is the exact searched words. From this question or searched statement, we can only imagine or assume that the reader most probably wanted to know whether it is okay to make jokes of someone with an accent. Well, my question is why we need to make joke of someone with an accent, if we have done this and we feel bad about it that is another story. If we want to find a polite way of making jokes of someone with an accent, well, do we really want to risk offending someone? There is no polite way to make jokes of someone with an accent. We all have what accent we have, we cannot change it as we learn a certain language based on our caregivers accent.  I just encourage this reader to respect people with any accent and any difference. This is the safest we can be.

2. One question that led to Middlepeace website is this: “How to build a healthy relationship between mothers and daughters.”
Well to build any healthy relationship we need healthy attitudes, skills, and plenty of cooperation. This is certainly one huge area that human being in large need to learn about and no books in the world is enough to assist people in this area.  This is an ongoing process and needs sacrifices while willingness to listen to one another.  This rule works for any type of relationship. Particularly between mothers and daughters: remember all research shows that mothers need to be mothers and not friends. I hope that my reader will seek professional help to really build this healthy relationship.

3. Word by word verbatim of searched question: “do mothers of teenagers have rights if they are not listening to the rules?”
What I hear from this question is that a mother tries to understand her role and her rights as being a parent to a teenager.  Do we have any rights to be the parents we are supposed to be? Yes, we are the parents and we are right to be parent, a responsible and nurturing one.  I am not sure what this mother or this reader refers to when using the word “rights.”  It is not even clear whether the intention of knowing about this right is to figure out how to use this right or whether it is okay to punish a teenager who is not following the mother’s rules.  Another way to interpret this question is that the dilemma is about parent’s right to do anything if the teenager is not following the rules.  In any case, this reader or mother may have a difficulty in communicating with this young person.  I hope that this reader will seek professional help to create a healthy atmosphere in talking to this teenager and also listening to this young child.

March 11, 2009

Poran Poregbal

Share

گرفتن مشاوره

زمینه‌های معنوی برای گرفتن مشاوره و ورود به یک گذر روان‌درمانی نیاز به اعتماد ما به این علم دارد. همانطور که به پزشک مراجعه می‌کنیم برای هر ناراحتی‌ بدنی، برای هر نگرانی فکری و پریشانی روحی نیز ما نیاز مند به متخصص هستیم.

در بین ما ایرانیان این اعتقاد کهنه، پوسیده و غیر واقعی‌ وجود دارد که فقط دیوانه‌ها به روانشناس نیاز دارند. باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسی‌ دیوانه و چه کسی‌ غیر دیوانه محسوب میشود. در واقع ما هیچ گونه معیاری برای این سنجش و ارزیابی از دیوانه گی نداریم، و در واقع این انسانی‌ نیست که ما برچسب به کسی‌ یا مشکلی بزنیم، چرا که همه ما در دورانی و زمانی‌ از زندگی میتوا نیم پریشانی خاطر پیدا کنیم و این پریشانی نیاز به دارمان دارد.

در ادامه این گفتگو شنیده میشود که ما میتوانیم با دوستان خود صحبت کنیم، پس چرا برویم پیش روانشناس و قیمتی را هم پرداخت کنیم. باید متوجه بود که صحبت خودمانی با دوستان بسیار گرامی‌ است، ولی‌ دوستان نمیتوانند نظر بدون غرض و یا کار شنا سی‌ به ما بدهند.

از مطرح کردن “غرض” ما نظر به پیشداوری، جهت گیری، و یا مداخله داریم.

در ضمن دوستان نمی‌تواند درون پیچده مارا بشنسند، کاری که روانشناس تخصص آن را دارد. بدون شک علم روانشناسی‌ ورای ما ایرانیان یک بعدی، مغرضانه، و غیر کاربردی تعریف شده است. ما برای شناخت افکار، احساسات، روحیت، و رفتارهای خود نیاز به فرمزی این علم، لاقل گوشه‌های از آن را که میتواند به ما در سلامتی‌ فکری و رفتاری راهنما باشد.

یادمان باشد که چیزی که از آن دوری می‌کنیم، به شکلی‌ مارا آزار میدهد. پریشانی خاطر زمانی‌ تبدیل به آسیب روحی یا روانی‌ میشود که ما قدرت پرداختن به مسائل را از راه درست نداریم .پند و اندرزی پدران و مادران ما هر چه که با ارزش ولی‌ گاهی برای ما کار نمیکنند، یا که همگام با شرایط گونا گون امروز ما نیستند.

تنها برخورد صحیح، سالم، در شأن انسان، و مثبت میتواند به ما آرامش بدهد، و این خود نیاز به آگاهی‌ و تمرین دارد. مشاورت گرفتن توانی‌‌های ما را چند برابر می‌کند.

شاد باشید.

پوران پور اقبال

Share

CHAHARSHANBE SORI and our Health

Every year, the last Tuesday of the last week, before the Iranian New Year, we Iranians / Persian / Farsi communities, we celebrate.  In the evening of Tuesday, it is our time to jump over fire.   We name this event as Chahar-Shanbeh-Sori or Wednesday-party, while the party is really on in the Tuesday evening.  This is a community event where people are invited to come together and celebrate something bigger, the reality of a burning fire. This event contains enjoyment of  here and now while future health is in the main focus.

It sounds complicated, however this tradition is forward looking and we celebrate it in the last Tuesday to look forward for the Wednesday when spring is getting closer. I guess we Iranians have always lived our life by looking forward for a better future since Chahar-Shanbe-Sori is the time for getting ourselves warm by doing some extra activities and physical exercises.  This is a time for appreciating fire and this is a time for asking fire for our redness.
Somehow, I guess in the past, in our ancient time, after a long winter people celebrated the coming spring by putting a nice fire together.  We could say in the light of a big fire, we manage to put things into a context.
We create some meaning and reason for what we do and what we are going to do in a near future, by communicating in the light of the flames.  If we do not have anyone to talk to, at least we have the fire or the flames.  Making a wish or praying while jumping over the small flames does not mean we are crazy, this is a tradition and we let go of our yellowness while asking for the fire’s redness.
Chahar-shanbe- Sori is the evening for connecting ourselves to the ancient history of hope.  Through the lens of a clinical perspective,  we could say that our,  Chahar-shanbe- Sori  is a really interesting occasion for looking forward for physical, emotional, and spiritual health in addition to a holistic well-being.
By understanding the real meaning of Chahar-shanbe- Sori, we might be able to be grateful for the  culture that has been passed down to us in a new light.
Without a doubt, Chahar-shanbe Sori prepare us for the spring. How?   Our ancestors appreciated fire, because fire is about life, a reason for Chahar-shanbe- Sori having a connection to health, hope, and prosperity.
We leap over fire to let go of what is ill in us, whether physical illness or mental distress.
We communicate with the fire by singing a song for it and asking fire to donate its warmth to us.
We converse with our universe because this is a time of moving ourselves beyond what is ill or bad.  This beautiful ancient Persian / Iranian tradition creates a collective culture, a community that can share fire and the joy of living life around its warmth.
This tradition is about valuing spirituality and connection to life.
Chahar-Shanbe-Sori a culturally based tradition that has survived though folklores, stories, metaphors, art, literature, poetry, faith, and scripted material.
This is most certainly a school of thought that has deep humanistic tone.
Chahar-Shanbeh-Sori speak to us, has a voice telling us that we are all part of the human world and we are connected to our mother earth.
Idea behind this tradition is that we let go of excuses, anger, revenge, misery, conflicts, and blame.
Fire knows its duty; to burn down all those hard emotions.
We are confident that fire will then give us its glow and love.
It is in that moment of love that we find relief, we evaluate our values, we pay attention, we realize our bonds, and we find forgiveness.
Chahar-Shanbe-Sori is the most dynamic and exciting tradition in which, in one moment of jumping over the flames of the fire, many magic things occur.  We find health.
This is how our Iranian culture has survived and will survive.
Most certainly we Iranian have a tradition and a culture to be proud of, because it is about peace, joy, and life.
May you find health and prosperity by giving your poor health to the burning flames of a beautiful fire.
Happy Chahar-Shanbe-Sori

Poran Poregbal
March 8, 2009
www.middlepeace.com

Share

هنر ارتباط بر قرار کردن


هنر ارتباط بر قرار کردن را می‌توان یک هنر ذاتی و همینطور اکتسأبی نام برد.
چیره دستی‌ در این هنر نیاز دارد که ما خود را بشنسیم، احترام برای رابطه انسانی‌ قائل شویم، و قدرت شنیدن داشته باشیم.
بطور یقین این فکر یا پرسش مطرح میشود که نیاز به ارتباط برقرار کردن در سرشت ا دمی است، چه گونه برخی‌ از ما آسانتر میتونیم با محیط خود ارتباط سالمی ایجاد کنیم در حالی‌ که نداشتن راه ارتباطی‌ آرام و صلح آمیز برای برخی‌ از انسانها پریشانی و نگرانی ایجاد می‌کند.
باید خاطر نشان کرد که با افزوده شدن نگرانی و فشارهای روز مره در زندگی قدرت ارتباطی‌ ما
را به چا لاش میگیرد به گونه‌ای که روابط ما با اطرافیان خود میتواند بیمار گونه بشود. کیفیت در روابط ما به قدرت شنوای و حوصله ما برای گوش کردن به محیط اطرافمان دارد. شنیدن خود نیاز به بینش، حوصله، وقت دارد. اگر ما همیشه آماده به سخنوری باشیم بدون اینکه زمان صحبت کردن به فرد مقابل خود بدهیم، این مکالمه یک طرفی‌ و به شکست منجر میشود.
گوش کردن دانشی است که ما در آن به خود وقت میدهیم که بیندیشیم، و بدون مقبله و یا تلافی حرف دیگری را کردن،امور خود و دیگری را برسی‌ کنیم. ارتباط و مکالمه سالم یک مهارتی است که آموختنی است و نیاز به تمرین و پژوهش دارد. اگر ما در رفتار، کردار، و گفتار خود هما هنگی داشته باشیم میتونیم ادعا کنیم که ارتباط سالم را میشناسیم، چرا که، واقعی همه هواس شش گانه خود را به کار میگیریم که با اصل و اهداف خود همگام باشیم. ارتباط سالم نیاز به صحبت کردن در مورد اصل مساله دارد و هدف صحبت ما اشکار است. در این رابطه ما میخواهیم که واضح صحبت کنیم و در یک رفتار جدید، متقابل، پر از احترام برای حق دیگری، ما توانایئ‌ ابراز احساسات و افکار خود هستیم،

پوران پور اقبال

Share

بحث اعتماد بنفس

بحث اعتماد بنفس یکی‌ از موضوع‌های جالب روانشناسی‌ است. گاهی اوقات این سؤ تفاهم بوجود میاید که اگر ما اعتماد بنفس داشته باشیم دیگر مشکلی‌ نداریم. باید به این نکته اشاره کرد که اعتماد بنفس بالا همیشه مساوی با اعتماد بنفس سالم نیست. وقتی‌ به اعتماد بنفس اشاره می‌کنیم، یعنی‌ که ما نقطه قدرت و ضعف خود را میشناسیم و در امور زندگی به آگاهی‌ به اینکه چه میدانیم و چه نمیدانیم حرکت می‌کنیم.

گاهی دیده میشود که افرادی فرق بین گستاخی، قضاوت کردن دیگران، و اعتمادبه نفس را نیمیبینند. اعتماد بنفس سالم،کافی‌، سازنده، امن، و مقاوم، کمک میکنند که فرد در مقابل گله و شکایت و یا انتقاد نشکند و برعکس فرد بتواند از خود عبور کند تا به دریافت بیشتر برسد. اعتماد بنفس شکننده، زخمی، و یا ناسالم فرد را به حالت دفاع از خود وادار می‌کند. این افراد برای هر کاری یا هر مشکلی‌ و یا هر شکستی دیگران ر ا مقصر میدانند و برای همه چی‌ دلیل دارند.

البته این دلیلها فقط خود فرد را قانع می‌کند، به همین دلیل هم این گروه از افراد در واقع اعتماد به نفسی‌ ندارند که به آن تکیه کنند، چه برسد به اینکه با اعتماد به نفس حرکت کنند. این گروه دوم شدیدا ضربه پذیر و شکننده هستند و در وجود خود هزار دلیل محکم دارند که دیگران را مقصر بشنسند. نداشتن اعتماد بنفس از زمان کودکی شروع میشود، آن هنگام که پدر و مادر فرزند را تشویق به راه رفتن، گفتن، احساس کردن، و شرکت کردن در امور زندگی‌ میکنند.

وقتی‌ که کودک ما جدی گرفته نمیشود، این فرد برای خود به دنیای پر از تزلزل خود پناه میبرد. فردی که اعتماد به نفس ندارد همیشه فکر می‌کند که دنیا در مقابل ایشان ایستاده است، و همه اطرافیان می‌‌خواهند به ایشان نارو بزنند. این فرد همیشه از اینکه دیگران دروغ گو هستند گله می‌کند، در نتیجه این فرد برای فرار از درد مواجه با ملایمت‌های زندگی‌ به درون پریشان خود رجوع می‌کند و راه‌های افراطی برای درمان اعتماد به نفس شکننده خود استفاده می‌کند. این راه‌های افراطی میتواند به صورت یک نوع لباس پوشیدن، حرف زدن، برخورد کردن، و یا رفتارهای مختلفی‌ که جلب توجه کنننده باشد. این افراد با استفاده از راه‌های افراطی مدام به دنبال حمایت از زخمهای درون خود هستند و هر آن کاری میکنند که درون خسته و ناآرام را بالا تر ببرند. این افراد از آنجا که نیاز دارند که خود را متکی‌ به نفس و مستقل و مقاوم نشان بدهند، از حد قابل قبول رفتاری، اندیشه ای، و سخنوری فراتر میرود با به گستاخی و یا بی‌ توجهی‌ به حقوق دیگران تمایل نشان میدهد. پس میشود خاطر نشان کرد که اعتماد بنفس سالم و اتکا به نیروی درون خود نیازمند روح و روان سالم و احترام به خویش و احترام به دیگران همراه است. همانا که به کودکان خود آموزش دهیم که ایشان درهر شرایطی خوب هستند، و هر چه میکنند برای ما پر ارزش است، و ما با هر گونه کم و کاستی در زندگی، توانا و شایسته زندگی‌ سالم و شرافتمندانه هستیم.

سلأم باشید.

پوران پور اقبال

Share

مشکل خودکشی‌

مشکل خودکشی‌ برای ما ایرانیان پیچیده است. در میان همه ملتها خودکشی‌ عملی‌ دردناک و غم انگیز است به گونه‌ای که بازماندگان یک عمر با احساس سرشکستگی و شرم زندگی‌ میکنند. شاید بتوانیم خودکشی‌ را به نداشتن یک انظباط عاطفی و یک کنترل احساسی‌ به نوع سالم تشبیه کرد. البته از دست دادن امید برای یک زندگی‌ انسانی‌ و شایسته مقام فرد، از مهمترین عوامل خودکشی‌ بشمار میرود.

در این راستا میبایست داشتن حمایت خانواده، وجود عشق و دلبستگی به نوع سالم را از جمله نیازهای براورده نشده برای فردی که خودکشی‌ می‌کند، به حساب آورد. در این صورت نیمیشود خانواده را بیشتر دچار احساس گناه کرد، چرا که در اکثر مورد، خانواده از دنیا درون فرد خبری نداد، پس چگونه میشود مشکل خودکشی‌ را حتا پیشبینی‌ کرد.

یک علامت خطرناک میتواند از دست دادن آخرین رشته‌های امید برای تداوم و یا تفاهم باشد. ما دردنیایی زندگی‌ می‌کنیم که موفقیت یعنی‌ پول حرف آخر را میزند. دست زدن به ریسک‌های بزرگ برای رسیدن به رویاهای غیر واقعی‌ و یا آرزو‌های دست یافتنی میتواند فرد را دچار معضلات فکری یا احساسی‌ کند به گونه‌ای که شخص را به راه باز نگشتنی هدایت کند.

در مورد جوانانی که به شکل و قیافه ظاهری خود اعتماد ندارد و هر لحظه دلیلی‌ برای نفرت از خود پیدا میکنند، این ریسک‌ها بیشتر وجود واقعی‌ پیدا میکنند. در مورد تعداد کثیری که دست به خودکشی‌ میزنند، این امأل همیشه نقش اصلی‌ را پیدا می‌کند، که همانا نداشتن احترام و یا علاقه برای خویش است. زندگی با ترس و اضطراب مداوم، نداشتن آرامش درون یا برون، احساس خشم و اطرافیان یا دنیا، و نداشتن دلیل برای زندگی‌، همه میتواند فرد را به دنیای سیاه خودکشی‌ سوق دهد. البته بحران‌های فردی، خانوادگی، معنوی، اجتماعی، و یا نداشتن یک فلسفه خاص برای زندگی‌ همه عوامل مهم هستنند. به قول خانم نهضت فرندی، آنچه که انسان را از پا در میاورد، رنج زندگی‌ نیست، بلکه بی‌ معنا شدن یا بی‌ معنا بودن زندگیست . بدن شک از پیچدگی مساله خودکشی‌ میشود کتابها نوشت، ولی‌ برای یاداوری، ما همیشه میتونیم دست یاری به یکدیگر بدهیم تا زندگی‌ را پرمعأنا تر کنیم.

شاد و پر معنا زندگی‌ کنید.

پوران پور اقبال.

Share

Nouroz

Nouroz symbolizes growth, change, and human development.   In our Iranian culture we celebrate Nouroz which is the first day of spring.  We have to acknowledge the fact that Afghans, Tajiks, and several other nations also celebrate Nouroz.
Without doubt we are proud of our connection to the mother earth, the only reason for our New Year festivity.  Nouroz is a new day, a new life, and a new view.  In a one year period we live and explore all our options for being kind, doing well, and benefiting others.  Nouroz is about renewing friendships, resolving conflicts, and celebrating our human life.  Nouroz comes with spring, a time of rejuvenation, and finding healthier life style.   Spring for us Iranian is a time of reconnecting to our wows and to our values.  We Iranian develop ourselves with spring, this is why our human development is entangled with nature, sunshine, moon light, stars, spring, growth of  seed plants, trees, flowers,  herbs, bushes, grasses, and vines.
We cultivate and expand hopefully with our new year because we are supposed to do what the mother Earth is doing; to renew.  Nouroz invites us to find new hopes and new desires when the spring is knocking on our doors.  We celebrate by cleaning, renewing, and restarting.  Spring confirms our values.  We admire flowers, beauty, movement, change, and kindness.  We love fishes, animals, grass, fruits, herbs, and anything that stand for life. This is a culture described through thousands poems and texts left to us from those real Persians.
Ferdowsi is one great poet and philosopher from 10th century who describes our Iranian culture with thousands of poems.   In Shahnameh or the Epics of the Kings, Ferdowsi witness our love for soil, fire, and water.
Enjoy Nouroz.
Poran Poregbal
March 4, 2009

Share

عملکرد مغز

تحقیقات در مورد عملکرد مغز ما را امرزه به دنیای جدیدی از تکامل و تحول می‌رساند. ما میدانیم چرا که ما یاد میگیریم که یک روش کار خاص خودمان داشته باشیم. ما یک خبر میشنویم، و یک تصویر و یا هزاران تصویر در ذهن خود میبینیم. ما یک فکر می‌کنیم و هزاران فکر دیگر در ذهن ما به فعالیت میفتند. در یک زمان کوتاه، اگر ما کنترلی بر افکار خود نداشته باشیم، دنیای ما میتواند تحت کنترل یک حمله فکری خراب شود.
اگر ما کنترل افکار خود را از دست دهیم، به مغز خود یاد میدهیم که ما را به دنیای پریشانی و ناراحتی‌ عادت دهد. باید بدانیم که اگر چه مغز انسان عملکرد رفتارها را فرمان میدهد، ولی‌ انسان، دارای قدرت تفکر، اندیشه، استدلال، و تجسم راه حل می‌باشد. مغز ما حافظ یک بخش تجسمی و یا جسم دادنی به دنیای اطراف ماست. ما میندیشیم و هر اندیشه تبدیل به یک و یا هزاران تصویر دیگر میشود.
مغز ما نقش تبدیل، تنظیم، تعدیل، و تکمیل این هجم بیشمار اخبار، افکار، احساسات، و برداشت ذهنی‌ را ایفا می‌کند. مغز ما یا حافظ افکار ما خبرها را که ما به آن واکنش میدهیم در کامپیوتر خود ضبط می‌کند و آن را در موقع لزوم به جلوی چشم ما میاورد. تمام اطلاعاتی‌ که در ذهن یا مغز ما ذخیره شدهند به قولی‌ ملکه ذهن ما میشوند و با ما حرکت میکنند. ما میتونیم در هر صورتی‌ به مغز خود فرمان بدههیم، اگر چه مغز ما دستگاه فرماندهی وجود انسانی‌ ما را در دست دارد. علم روانشناسی‌ به ما یاد میدهد که چگونه این ملکه ذهن خود را بشناسیم و چگونه با ایشان توافق بر آرامش، سلامتی‌، و کنترل داشته باشیم. باشد که با تمرین و تراپی، با تمرکز و یا کنترل عصبی خود بتوانیم زندگی‌ بهتری را برای خود برگزینیم.
پوران پور اقبال

Share